Norbert Nederlof Hockey plaatst cookies op haar platforms. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Ze worden gebruikt om de werking van de platforms te verbeteren en het webbezoek te monitoren, zodat we kunnen nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

Wij gebruiken deze gegevens alleen op geaggregeerde wijze en kunnen ze niet herleiden tot een pc of individu. Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De manier waarop verschilt per browser; raadpleeg zo nodig de help-functie van uw browser. In deze cookieverklaring leggen wij uit welke cookies worden geplaatst en met welke doeleinden.

Noodzakelijke cookies
Norbert Nederlof Hockey gebruikt cookies onder andere om de Platforms goed te laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Zo plaatsen wij bijvoorbeeld een cookie die ervoor zorgt dat u ingelogd blijft. U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar het is mogelijk dat de Platformen dan minder goed functioneren.

Overige cookies
Naast de cookies die nodig zijn om de Platforms te laten functioneren, wordt een aantal andere cookies gebruikt.

Knoppen voor sociale media
Op de Platforms zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken, te weten Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en Youtube. Deze buttons plaatsen cookies.

De knoppen werken met stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Norbert Nederlof Hockey heeft hier geen invloed op. Lees de privacyverklaring van deze netwerken om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

De informatie die deze netwerken verzamelen kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De bedrijven achter deze sociale netwerken houden zich aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Google Analytics
Via de Platforms wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Norbert Nederlof Hockey gebruikt deze dienst om te analyseren hoe bezoekers de Platforms gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft hier geen invloed op.

Google Maps
Norbert Nederlof Hockey kan ook gebruik maken van Google Maps. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies geplaatst, bijvoorbeeld om het zoomniveau te onthouden.

Zowel de informatie van Google Analytics als Google Maps wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. U kunt zich via een browser add-on afmelden voor de Google Analytics-cookies.

Video cookies
Op sommige pagina’s van de Platforms zijn YouTube en video’s geplaatst. Wanneer u de video afspeelt, worden er cookies geplaatst door YouTube. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube kunt u vinden op de website van YouTube.

Beheer van cookies
Reeds geplaatste cookies kunt u altijd verwijderen via uw browserinstellingen. U kunt daar ook zelf voorwaarden stellen waaronder cookies mogen worden geplaatst. De manier waarop verschilt per browser. Meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser kunt u vinden in de helpfunctie van uw browser. Zonder cookies is het mogelijk dat sommige functies van de Platforms minder goed of helemaal niet werken.

Het is mogelijk dat wij deze verklaringen tussentijds wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot cookies. Om die reden kunnen wij de inhoud van de verklaringen en cookies altijd in de lijst en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met norbertnederlof@icloud.com

Privacybeleid
Als u een van onze websites of apps bezoekt, via onze websites of apps informatie aanvraagt, telefonisch contact met ons opneemt en/of zich bij ons registreert, of een andere dienst aanvraagt, leggen wij uw persoonsgegevens vast. Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij houden ons hierbij aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de platforms die eigendom zijn van Norbert Nederlof Hockey. Norbert Nederlof Hockey is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en (online) bronnen die op onze Platforms worden genoemd.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of een klacht heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met norbertnederlof@icloud.com

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt bedoeld met de verwerking van persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, is een persoonsgegeven. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, contactgegevens en alle andere gegevens die aan u gekoppeld zijn of kunnen worden, zoals bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Norbert Nederlof Hockey is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Norbert Nederlof Hockey zelf de doelen en middelen voor de verwerking vaststelt en dat Norbert Nederlof Hockey verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving, te raadplegen via norbertnederlof@icloud.com

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Norbert Nederlof Hockey verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn.

De volgende doelen zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Norbert Nederlof Hockey:

Om contact met u op te nemen;
Om u informatie toe te zenden;
Voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en andere) overeenkomsten;
Voor het informeren en adviseren;
Voor het doen van aanbiedingen;
Voor het uitvoeren van onderzoeken;
Voor het deelnemen aan panels;
Voor het behandelen van klachten en complimenten;
Voor het uitvoeren van tuchtzaken;
Voor het uitvoeren van belangenbehartiging.

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en andere betrokkenen bij Norbert Nederlof Hockey te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Hierbij proberen wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie van Norbert Nederlof Hockey, biedt de Norbert Nederlof Hockey u altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag Norbert Nederlof Hockey alleen persoonsgegevens verwerken als een van de wettelijke grondslagen van toepassing is. Norbert Nederlof Hockey hanteert de volgende rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens:

na het verkrijgen van toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;
in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
om te voldoen aan de wet (waaronder boekhoudkundige, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
in verband met de gerechtvaardigde belangen van Norbert Nederlof Hockey, waarbij Norbert Nederlof Hockey ervoor zorgt dat de gevolgen voor uw privacy zo beperkt mogelijk zijn.

Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verwerkt in het geval van:

het maken van studies en statistieken;
de uitoefening en verdediging van de rechten van Norbert Nederlof Hockey, bijvoorbeeld bij geschillen;
het beheer van ledengegevens of de ondersteuning daarvan, met inbegrip van het aanmaken van segmenten en profielen voor het beheer van leden of voor het opsporen van behoeften van leden;
het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Norbert Nederlof Hockey uw (klik)gedrag bij bezoek aan onze website kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die de Norbert Nederlof Hockey hiervoor gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw acties en op basis daarvan uw voorkeuren worden bepaald. Wij vragen hiervoor altijd vooraf uw expliciete toestemming.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De Norbert Nederlof Hockey bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in ieder geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Als u lid bent van een hockeyvereniging, beschikt Norbert Nederlof Hockey via uw vereniging over bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, leeftijd en e-mailadres. De vereniging geeft deze gegevens na je inschrijving door aan Norbert Nederlof Hockey. Norbert Nederlof Hockey koppelt deze gegevens vervolgens aan een bondsnummer. Het bondsnummer wordt alleen gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden van Norbert Nederlof Hockey en jouw hockeyclub.

In andere gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u en verwerken wij deze, bijvoorbeeld als u een account aanmaakt, zich inschrijft voor een cursus, workshop of bijscholing, of u aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Een account aanmaken

Om bepaalde onderdelen van onze Platforms te kunnen gebruiken, moet u eerst een account aanmaken. Na het aanmaken van uw account slaan wij uw gegevens op zodat u een gepersonaliseerd nieuwsoverzicht en ranking engine krijgt wanneer u inlogt en u de mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld te reageren op berichten.

Om een account aan te maken, vragen wij om de volgende gegevens:

Naam
Geboortedatum
E-mail adres
Adres

Als u uw account verwijdert, worden de persoonsgegevens die u in verband met uw account hebt verstrekt, ook verwijderd. Voor meer informatie en vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met norbertnederlof@icloud.com

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
Norbert Nederlof Hockey zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Beveiliging
Norbert Nederlof Hockey heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Norbert Nederlof Hockey heeft een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld en heeft met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen genomen. Uw gegevens worden verzonden via beveiligde internetverbindingen. Wij leggen derden die betrokken zijn bij het beheer en de ontwikkeling van de Platforms contractueel op om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzien, verwijderen en wijzigen: wat zijn uw privacy rechten?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en u kunt ook vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt uw schriftelijke verzoeken of vragen over privacy-gerelateerde zaken sturen naar: norbertnederlof@icloud.com
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een antwoord. Leden van een vereniging die aangesloten is bij Norbert Nederlof Hockey dienen voor vragen over het lidmaatschap eerst contact op te nemen met hun eigen vereniging.

Je hebt ook het recht om een klacht over het gebruik van je gegevens in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wil je meer weten over wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via norbertnederlof@icloud.com